Vključenost v ukrepe PRP

Razvoj podeželja
Naziv aktivnosti: NAPRAVA SADOVNJAKA, NAKUP KMETIJSKIH STROJEV, IZGRADNJA KOKOŠNJAKA, KOMPOSTNIKA IN VODNEGA ZAJETJA (PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016)

POVZETEK
Z napravo nasada kutin in sliv se bodo lahko na kmetiji zagotovila in pridobila lastna surovina za izdelavo novih izdelkov iz sadja, predvsem marmelad in sadnih žganj iz teh sadežev.
Nakup ozkokolotečnega traktorja, mulčerja in trosilnika gnojil je potreben, ker se na kmetiji sedaj ne razpolaga s primernimi tovrstnimi stroji. Uporabljali se bodo za opravljanje del v sadovnjakih kmetije in za storitvena dela okoliškim kmetijam. Z izgradnjo kokošnjaka se bodo lahko na kmetiji redile kokoši in tako zagotovila lastna jajca ekološke reje za pripravo jedil gostom. Z izgradnjo plošče za kompostiranje se bo omogočila uporaba organskih odpadkov kot gnojil.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Prijavljena naložba zajema napravo nasada kutin in sliv, izgradnjo pomožnih kmetijskih objektov ter nakup kmetijskih strojev, in sicer:

- Naprava intenzivnega nasada kutin in postavitev mrež proti toči na bruto površini 0,26 ha
- Naprava intenzivnega nasada sliv in postavitev mrež proti toči na bruto površini 0,17 ha
- Ograditev obeh nasadov s postavitvijo žičnate ograje, višine 1,6 m in skupne dolžine 370 tekočih metrov
- Nakup ozkokolotečneqa traktorja s pnevmatskim sedežem, prednjo hidravliko in kardanom ter tritočkovno utežjo
- Nakup mulčerja kladivarja, delovne širine 1,6 m
- Nakup enoploščnega trosilnika gnojil s prostornino nasipnice 500 litrov
- Izgradnja kokošnjaka za talno rejo kokoši z o opremo za njihovo krmljenje
- Izgradnja vodnega zajetja 70 m3
- Izgradnja plošče za kompostiranje, velikosti 2 m2

Prijavljena naložba zajema tudi splošne stroške naložbe.

CILJI
Vizija kmetije je, da se bo s kombiniranjem dejavnosti kmetijske pridelave, predelave in turistične dejavnosti razvila v perspektivno mikropodjetje, katero bo dajalo možnost ustvarjanja stabilnega dohodka za nosilca, družino in zaposlene. Cilji pri tem so razširitev pridelave sadja z dodatnimi vrstami, primernimi za izdelavo sokov, marmelade in drugih izdelkov.

PRIČAKOVANI REZULTATI
Z napravo nasada kutin in sliv se bodo lahko na kmetiji zagotovila in pridobila lastna surovina za izdelavo novih izdelkov iz sadja, predvsem marmelad in sadnih žganj iz teh sadežev. Nakup ozkokolotečnega traktorja, mulčerja in trosilnika gnojil je potreben, ker se na kmetiji sedaj ne razpolaga s primernimi tovrstnimi stroji. Uporabljali se bodo za opravljanje del v sadovnjakih kmetije in za storitvena dela okoliškim kmetijam. Z izgradnjo kokošnjaka se bodo lahko na kmetiji redile kokoši in tako zagotovila lastna jajca ekološke reje za pripravo jedil gostom. Z izgradnjo plošče za kompostiranje se bo omogočila uporaba organskih odpadkov kot gnojil. Izgradnja vodnega zajetja bo omogočilo zbiranje deževnice za namakanje vrtnin in sadnih rastlin.

- povečanje tržne proizvodnje zaradi boljše obdelave in zaščite
- izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela in nižjih stroškov
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje
- boljša kvaliteta surovine v sistemu ekološke proizvodnje

Naziv aktivnosti: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ZA PREDELAVO SADJA IN NAKUP OPREME (PODUKREP M4.02 –Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016)

POVZETEK
Z naložbo se bo omogočila predelava na kmetiji pridelanega sadja v sokove, marmelade in žganja. Novi proizvodi se bodo ponujali gostom ob zajtrkih ter za prodajo gostom in drugim
kupcem. Za proizvode se načrtuje, da bodo imeli certifikat ekoloških proizvodov.

GLAVNE DEJAVNOSTI
S predvideno naložbo se načrtuje nabava nove tehnološke opreme za dvig in spremljanje kakovosti proizvodnje vin ter za dvig ravni varnosti zaposlenih pri delu ter razbremenitvi težjih fizičnih del za zaposlene.
V procesu predelave grozdja in priprave osnovnih vin za mirna vina in penine, se za namen zagotavljanja zadostnih proizvodnih kapacitet, tako na vhodu surovin v proces prešanja kot v nadaljnjem procesu predelave, nege in šolanja vin, ohranjanja in dviga kvalitete proizvodov s stalno kontrolo kakovosti, dviga stopnje varnosti pri delu zaposlenih ter hkratnega zmanjševanja fizičnega obsega dela zaposlenih, pristopa k nabavam nove dodatne opreme za prevzem in predelavo grozdja, nove opreme za potrebe notranjega transporta mošta in vina, novih visokotlačnih posod za pripravo kakovostnih vin s kontrolo hlajenja, novih lesenih posod za program barrique, nove laboratorijske opreme, opreme za polnjenje sodčkov ter za avtomatsko paletiziranje vinskih proizvodov.

CILJI
Vizija je kmetijo razviti do ekonomičnega obsega, ki bo lahko zagotovila vsaj eno delovno mesto. Bodoči razvoj se predvideva s širitvijo objektov in opreme za predelavo sadja in zelenjave ter površin sadovnjakov in rastlinjakov, namenjenih predvsem pridelavi in predelavi ekološkega sadja in vrtnin za ponudbo hrane gostom.

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:
- posodobitev in povečanje obsega proizvodnih kapacitet
- razbremenitev oz. zmanjšanje obsega fizičnega dela in povečevanje varnosti in zdravja pri delu
- zniževanje stroškov na enoto dela
- povečanje konkurenčnosti
- izboljšanja kvalitete proizvodnje s specializacijo posameznih faz proizvodnje.

PRIČAKOVANI REZULTATI
Glavni razlog za odločitev za naložbo je razširitev ponudbe na izdelke iz predelave sadja, zlasti hrušk. Ker ima kmetija namen pridelovati ekološke hruške in druge kmetijske pridelke (sedaj je v preusmeritvi), jih bo lahko kot ekološke izdelke tržila z višjo dodano vrednostjo kot v primeru prodaje sadja.

Po končani naložbi je cilj doseganje naslednjega obsega proizvodnje:
- 6.000 kos ekološke marmelade 320 ml
- 300 l žganja
- 20.000 litrov ekoloških sadnih sokov

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)
Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)
Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.
Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.
Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/Language / Sprache