Ukrepi programa razvoja podeželja 2014-2020

Domov / Ukrepi programa razvoja podeželja 2014-2020

Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014 – 2020
– spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
– spletna stran PRP


Na naši kmetiji smo v okviru PRP vključeni v naslednje ukrepe:

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)


Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

CILJI: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

PRIČAKOVANI REZULTATI: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.


Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

CILJI: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

PRIČAKOVANI REZULTATI: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

NAZIV AKTIVNOSTI: Naprava sadovnjaka, nakup kmetijskih strojev, izgradnja kokošnjaka, kompostnika in vodnega zajetja

POVZETEK: Naložba zajema nakup nove kmetijske mehanizacije, napravo intenzivnega sadovnjaka kutin in sliv, izgradnjio lesenega kokošnjaka, plošče za kompostiranje in vodnega zajetja


GLAVNE DEJAVNOSTI:

 • Naprava intenzivnega nasada kutin in postavitev mrež proti toči na bruto površini 0,26 ha
 • Naprava intenzivnega nasada sliv in postavitev mrež proti toči na bruto površini 0,17 ha
 • Ograditev obeh nasadov s postavitvijo žičnate ograje, višine 1,6 m in skupne dolžine 370 tekočih metrov
 • Nakup ozkokolotečneqa traktorja s pnevmatskim sedežem, prednjo hidravliko in kardanom ter tritočkovno utežjo
 • Nakup mulčerja kladivarja, delovne širine 1,6 m
 • Nakup enoploščnega trosilnika gnojil s prostornino nasipnice 500 litrov
 • Izgradnja kokošnjaka za talno rejo kokoši z o opremo za njihovo krmljenje
 • Izgradnja vodnega zajetja 70 m3
 • Izgradnja plošče za kompostiranje, velikosti 2 m2

CILJI: Z napravo nasada kutin in sliv se bodo lahko na kmetiji zagotovila in pridobila lastna surovina za izdelavo novih izdelkov iz sadja, predvsem marmelad in sadnih žganj iz teh sadežev. Nakup kmetijskih strojev je omogočil opravljanje del v sadovnjakih kmetije, Zagotovljena lastna jajca ekološke reje za pripravo jedil gostom. Z izgradnjo plošče za kompostiranje se omogoča uporaba organskih odpadkov kot gnojil.


PRIČAKOVANI REZULTATI
Posodobitev in razvoj kmetije, usmerjene v pridelavo in predelavo sadja ter turistično dejavnost na kmetiji.

Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

NAZIV AKTIVNOSTI: Novogradnja objekta za predelavo in trženje kmetijskih pridelkov

POVZETEK: Naložba zajema novogradnjo gospodarskega objekta za trženje in predelavo kmetijskih pridelkov na sadjarski kmetiji s turistično dejavnostjo.

Z naložbo bo kmetija pridobila prostore za trženje in predelavo izdelkov kmetije, zlasti sokov, marmelad, kompotov in žganj.

GLAVNE DEJAVNOSTI: Prijavljena naložba zajema stroške novogradnje objekta za predelavo in trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov iz na kmetiji pridelanega sadja in zelenjave. V objektu so pritličje, namenjeno dejavnosti predelave sadja in trženja (degustacijsko-razstavni prostor), ter 1. in 2. etaža, ki sta namenjeni skladiščenju gotovih izdelkov, surovin in embalaže


CILJI:

Prispevek k naslednjima horizontalnima ciljema iz drugega pododstavka 5. člena Uredbe 1305/2013/EU, povezanih z inovacijami, okoljem ter blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje:

 • Inovacije, katerih končni rezultat proizvodnega procesa bodo vsaj trije novi proizvodi.
 • Podnebne spremembe in prilagoditev nanje – uporaba večjega deleža lesa pri gradnji objektov.

PRIČAKOVANI REZULTATI
Boljša izraba ekološke surovine in s dvig dohodka na ekološki kmetiji

Podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (2020)

NAZIV AKTIVNOSTI: Izdelava izobraževalne poti

POVZETEK: Izgradnjo učno-izobraževalne poti na kmetiji. S tem se je razširila in dopolnila turistična ponudba na kmetiji s prikazom posameznih dejavnosti na kmetiji.


GLAVNE DEJAVNOSTI: Izobraževalno-učna pot sestavljajo leseni podesti in razgledišča, dvignjena do 5 m od tal, ki se vijejo med obstoječi drevjem tako, da se ga v celoti ohrani. Začne se v predelu, kjer je namenjen gojenju šitake (Shiitake) gob, nato z 10-metrskim  mostom prečka lokalno cesto ter nadaljuje po območju z oboro, namenjeno za vzrejo krškopoljskih prašičev in se zaključi na platoju, kjer se bo prikazovalo več različnih načinov vzgoje zelenjave (ekološki vrt in visoke grede ter rastlinjaki – talna vzgoja ekoloških rastlin ter akvaponika).

CILJI Razširitev in dopolnitev ponudbe kmetije

PRIČAKOVANI REZULTATI
Pridobivanje dodatnega prihodka s prodajo vstopnic vodenih ogledov in posredni učinek na povečanje prodaje ostalih proizvodnih in storitvenih produktov kmetije.

Podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (2021)

NAZIV AKTIVNOSTI: Izgradnja razglednega stolpa

POVZETEK: Izgradnja 25 metrov visokega razglednega stolpa kot dopolnitev učno-izobraževalne poti na kmetiji..

CILJI: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja.

PRIČAKOVANI REZULTATI: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in varovanju okolja nasploh.


GLAVNE DEJAVNOSTI: Izobraževalno lesenega razglednega stolpa – del plačljivega in vodenega ogleda po učno-izobraževalni pori na kmetiji.

CILJI Razširitev in dopolnitev ponudbe kmetije

PRIČAKOVANI REZULTATI
Pridobivanje dodatnega prihodka s prodajo vstopnic vodenih ogledov in posredni učinek na povečanje prodaje ostalih proizvodnih in storitvenih produktov kmetije.